Financování snů: Jak funguje leasing a je pro vás?

Jak Funguje Leasing

Definice leasingu

Leasing je v podstatě forma pronájmu, která vám umožňuje užívat auto, aniž byste ho museli hned kupovat. Představte si to jako dlouhodobou půjčku auta s tím rozdílem, že na konci leasingu se můžete rozhodnout, zda si auto koupíte, nebo ho vrátíte leasingové společnosti.

Funguje to tak, že si vyberete auto, které chcete, a leasingová společnost ho koupí za vás. Vy pak platíte leasingové společnosti měsíční splátky po dobu trvání leasingu, která se obvykle pohybuje mezi 2 a 5 lety. Výše splátek se odvíjí od ceny auta, délky leasingu a výše akontace, kterou zaplatíte na začátku.

Leasing má oproti klasickému nákupu auta několik výhod. Především nemusíte vynakládat velkou počáteční investici, protože akontace bývá nižší než při koupi auta na úvěr. Dále si můžete snáze dovolit i dražší auto, protože splácíte pouze jeho „opotřebení“ během doby trvání leasingu. Navíc si můžete na konci leasingu auto odkoupit za předem stanovenou cenu, nebo si vzít do leasingu auto nové.

Typy leasingu: Finanční vs. Operativní

V zásadě existují dva hlavní typy leasingu: finanční a operativní. Pochopení jejich rozdílů je klíčové pro výběr té správné varianty pro vaše podnikání.

Finanční leasing se podobá spíše úvěru. V podstatě si pronajímáte aktivum (například auto) na delší dobu, která se blíží jeho životnosti. Během leasingu splácíte jeho hodnotu a na konci období máte možnost aktivum odkoupit za předem stanovenou cenu, která bývá symbolická. Finanční leasing se vyznačuje tím, že je aktivum od počátku vedeno ve vašem účetnictví a vy uplatňujete odpisy.

Operativní leasing je oproti tomu spíše služba. Pronajímáte si aktivum na kratší dobu, obvykle několik let, a po skončení leasingu ho vracíte leasingové společnosti. Váš měsíční poplatek zahrnuje nejen splátku za užívání, ale často i další služby, jako je pojištění, servis nebo silniční daň. Operativní leasing je administrativně méně náročný, protože aktivum není vedeno ve vašem účetnictví a vy neřešíte jeho servis ani další starosti.

Volba mezi finančním a operativním leasingem závisí na vašich individuálních potřebách a finanční situaci.

Předmět leasingu: Co lze leasingovat?

Leasing se netýká jen aut, i když to tak na první pohled může vypadat. Předmětem leasingu můžou být i další movité věci nebo nemovitosti. Mezi nejčastěji leasované věci patří auta, stroje, počítače a další vybavení pro firmy. Leasing nemovitostí se pak týká hlavně kanceláří, skladů nebo výrobních hal.

jak funguje leasing

Jak to funguje? Leasingová společnost koupí věc, kterou potřebujete, a vy ji od ní pronajmete. Platíte pravidelné splátky, které zahrnují splátku ceny pronajaté věci, úrok a další poplatky. Na konci leasingové smlouvy se můžete rozhodnout, jestli si věc koupíte za zůstatkovou cenu, vrátíte ji leasingové společnosti nebo si sjednáte nový leasing.

Leasing je výhodný pro firmy i jednotlivce, protože jim umožňuje pořídit si potřebné věci bez nutnosti velkých jednorázových investic. Navíc si můžou odečítat leasingové splátky z daní.

Subjekty leasingu: Leasingová společnost, klient, dodavatel

Leasing zahrnuje tři hlavní subjekty: leasingovou společnost, klienta a dodavatele. Každý z nich hraje v procesu leasingu klíčovou roli.

Leasingová společnost je finanční instituce, která vlastní předmět leasingu. Ta ho kupuje od dodavatele a následně ho pronajímá klientovi. Leasingová společnost nese riziko spojené s vlastnictvím předmětu leasingu, jako je jeho poškození nebo ztráta.

Klient je fyzická nebo právnická osoba, která si předmět leasingu pronajímá od leasingové společnosti. Klient platí leasingové splátky a může si na konci leasingové smlouvy vybrat, zda předmět leasingu vrátí, odkoupí za zůstatkovou cenu, nebo si sjedná nový leasing.

Dodavatel je firma, která dodává předmět leasingu leasingové společnosti. Může se jednat o výrobce, dovozce nebo prodejce. Dodavatel obvykle uzavírá s leasingovou společností rámcovou smlouvu o spolupráci.

Vzájemná interakce těchto tří subjektů je základem fungování leasingu. Leasingová společnost financuje pořízení předmětu leasingu, klient ho užívá a platí za jeho užívání a dodavatel dodává předmět leasingu.

Výhody leasingu: Dostupnost, daňové výhody

Leasing se stává stále populárnější formou financování, a to z dobrého důvodu. Jeho největší výhodou je dostupnost. Nemusíte vynakládat vysokou počáteční investici, jako je tomu u nákupu za hotové nebo na úvěr. Místo toho platíte pouze pravidelné splátky, které odpovídají vašemu cash flow. To vám umožní pořídit si i dražší vozidlo nebo vybavení, aniž byste museli zatěžovat své finance. Další velkou výhodou leasingu jsou daňové úlevy. Leasingové splátky si můžete odečíst z daní jako provozní náklad, což vám snižuje daňový základ a tím i daňovou povinnost. To platí jak pro podnikatele, tak i pro firmy. Leasing je výhodný i z hlediska administrativy. Celý proces vyřízení je obvykle rychlý a jednoduchý. Leasingová společnost se postará o veškeré formality, jako je pojištění nebo silniční daň. Vy se tak můžete soustředit na své podnikání.

jak funguje leasing

Leasing vs. Úvěr: Která možnost je pro vás výhodnější?

Vlastnost Leasing Úvěr
Počáteční platba Nízká (obvykle 0-10%) Vyšší (obvykle 10-20%)
Měsíční splátky Vyšší Nižší
Vlastnictví na konci období Možnost odkupu, vrácení nebo výměny Automaticky vaše
Daňové výhody Ano (pro firmy) Závisí na typu úvěru

Nevýhody leasingu: Celková cena, vlastnictví

Leasing se může zdát jako lákavá možnost, jak si pořídit nové auto bez nutnosti platit celou částku najednou. Je ale důležité si uvědomit, že leasing s sebou nese i určité nevýhody. Jednou z hlavních nevýhod je celková cena. I když se měsíční splátky leasingu mohou zdát nízké, ve výsledku zaplatíte za vůz více, než kdybyste si ho koupili za hotové. Je to dáno úroky, které leasingová společnost účtuje. Další nevýhodou je, že po celou dobu leasingu nejste vlastníkem vozu. Auto patří leasingové společnosti a vy ho pouze užíváte. To s sebou nese určitá omezení. Například nemůžete s autem volně nakládat, prodat ho nebo s ním vycestovat do zahraničí bez souhlasu leasingové společnosti. Navíc musíte dodržovat smluvní podmínky, jako je například pojištění vozu u konkrétní pojišťovny nebo dodržování limitu najetých kilometrů. V opačném případě vám hrozí sankce.

Průběh leasingu: Od žádosti po ukončení

Leasing, česky finanční pronájem, je čím dál oblíbenější způsob, jak si pořídit auto, stroj nebo třeba počítač bez nutnosti jednorázové vysoké investice. Jak to ale celé funguje v praxi? Vše začíná podáním žádosti o leasing, ve které specifikujete předmět leasingu, jeho cenu a požadovanou délku splácení. Leasingová společnost vaši žádost posoudí a na základě vaší bonity a dalších faktorů vám schválí, nebo zamítne. V případě schválení se podepisuje leasingová smlouva, která upravuje práva a povinnosti obou stran. Vy se stáváte nájemcem a leasingová společnost pronajímatelem.

Během trvání leasingu platíte pravidelné splátky, jejichž výše se odvíjí od ceny předmětu leasingu, délky splácení a případné akontace. Po celou dobu leasingu zůstává předmět majetkem leasingové společnosti, vy ho pouze užíváte. Po ukončení leasingu, tedy po zaplacení všech splátek, máte obvykle možnost odkoupit předmět leasingu do svého vlastnictví za předem stanovenou cenu, tzv. zůstatkovou hodnotu. Leasing tak představuje flexibilní a dostupný způsob financování, který vám umožní pořídit si potřebné vybavení bez zbytečného zatížení vašeho rozpočtu.

jak funguje leasing

Leasing je v podstatě pronájem s možností odkupu. Místo abyste si pořídili auto, stroj nebo třeba počítač rovnou, platíte za jeho užívání po smluvně danou dobu. Na konci leasingu se pak můžete rozhodnout, zda si věc odkoupíte za zůstatkovou cenu, vrátíte ji leasingové společnosti, nebo si ji pronajmete na další období.

Zdeněk Šindelář

Volby na konci leasingu: Vrácení, odkup, prodloužení

Leasing se stává čím dál populárnější formou financování, ať už se jedná o auto, stroj nebo třeba počítač. Ale co se stane, když se blíží konec leasingové smlouvy? Máte na výběr z několika možností. První z nich je vrácení předmětu leasingové společnosti. To je nejjednodušší varianta, ale je potřeba počítat s tím, že musíte dodržet všechny smluvní podmínky, například vrátit věc v dobrém technickém stavu a s najetými kilometry, které nepřesahují limit uvedený ve smlouvě. Pokud tyto podmínky nesplníte, můžou vám být naúčtovány dodatečné poplatky. Druhou možností je odkup leased asset. V tomto případě se z vás stává vlastník a můžete s ním nakládat dle libosti. Cena odkupu je obvykle stanovena předem ve smlouvě. Poslední variantou je prodloužení leasingové smlouvy. To se hodí v případě, že chcete leased asset nadále využívat, ale nechcete ho hned odkupovat.

Důležité pojmy: Akontace, splátka, zůstatková hodnota

Při pronikání do světa leasingu se setkáte s několika klíčovými pojmy, které je dobré si ujasnit. Akontace, často nazývaná také jako první, zvýšená splátka, představuje jednorázovou platbu na začátku leasingové smlouvy. Její výše se liší a může se pohybovat od pár procent až po desítky procent z celkové ceny leasingované věci. Čím vyšší je akontace, tím nižší jsou pak vaše pravidelné měsíční splátky. Dalším důležitým pojmem je splátka. Ta představuje pravidelnou měsíční platbu, kterou hradíte leasingové společnosti za užívání předmětu leasingu. Výše splátky se odvíjí od několika faktorů, jako je cena leasingované věci, délka leasingu, úroková sazba a výše akontace. Posledním klíčovým pojmem je zůstatková hodnota. Ta představuje odhadovanou cenu leasingovaného předmětu na konci leasingové smlouvy. Zjednodušeně řečeno, vyjadřuje, kolik bude leasingovaná věc pravděpodobně stát po skončení leasingu. Zůstatková hodnota hraje důležitou roli, protože ovlivňuje jak výši vašich splátek, tak i vaše možnosti na konci leasingové smlouvy.

jak funguje leasing

Tipy pro výběr leasingu: Porovnání nabídek, smlouva

Při výběru leasingu je klíčové porovnat nabídky od různých leasingových společností. Zaměřte se na tyto faktory: výše akontace, délka leasingu, úroková sazba, měsíční splátka a celková cena leasingu. Nezapomeňte zohlednit i případné poplatky, jako jsou poplatky za uzavření smlouvy, správní poplatky nebo poplatky za předčasné ukončení leasingu. Před podpisem smlouvy si ji důkladně prostudujte. Věnujte pozornost zejména podmínkám pro předčasné ukončení leasingu, pojištění a údržbě leasingovaného předmětu. Ověřte si také, zda smlouva obsahuje veškeré dohodnuté podmínky a zda jim rozumíte. Pokud si nejste jisti, konzultujte smlouvu s odborníkem, například s právníkem.

Leasing vs. úvěr: Kdy je leasing výhodnější?

Leasing a úvěr jsou dva odlišné finanční produkty, které vám umožní pořídit si auto, stroj nebo třeba počítač bez nutnosti platit celou částku najednou. Oba modely mají svá specifika a výhody. Pojďme se podívat, kdy je leasing výhodnější. Leasing je v podstatě forma pronájmu, kdy platíte pravidelné splátky leasingové společnosti za užívání dané věci. Na konci leasingové smlouvy máte obvykle možnost věc odkoupit za předem stanovenou cenu, tzv. zůstatkovou hodnotu. Výhodou leasingu je především nižší počáteční investice. Nemusíte skládat velkou akontaci jako u úvěru, což vám uvolní finanční prostředky na jiné investice. Další výhodou je možnost zahrnout do splátek i další služby, jako je pojištění, servis nebo silniční daň. To vám zjednoduší administrativu a umožní lépe plánovat náklady. Leasing se tak často jeví jako výhodnější řešení pro podnikatele a firmy, které si potřebují pořídit nové vybavení bez zbytečného zatížení cash flow.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Karel Čapek

Tagy: jak funguje leasing | vysvětlení, jak funguje leasing